Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh – Mã đề 05

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 9 luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2022 – 2023 hiệu quả, Tài Liệu Giáo Dục đã đăng tải rất nhiều đề ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án khác nhau. Các đề thi lên lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh vào 10 hiệu quả dành cho em học sinh ôn tập tại nhà.Kì thi tuyển sinh 10 đang chuẩn bị đến gần. Để chuẩn cho các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để ôn tập cho kì thi tuyển sinh 10. Tài Liệu Giáo Dục xin gửi đến các em các đề thi tuyển sinh được thiết kế trên Azota để các em luyện tập thêm. Chúc các em đạt được kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh 10 nhé.


Tham khảo thêm các đề thi tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 points)
  2. PRONUNCIATION (0.75 point / 0.25 each):

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

  1. A. lived B. looked C. missed                      D. watched
  2. A. chair B. chemist C. cheap                        D. child
  3. A. south B. bought C. found                        D. about

GRAMMAR AND STRUCTURE: (3 points / 0.25 each)

Choose the best option (A, B, C, or D) to complete each of the following sentences.

  1. Mr. Brown ________ as a doctor since 2016.

A. worked B. has worked              C. works                       D. have worked

5. He is the ________ student in die class, based on his high grade.

A. smartest  B. smarter                     C. smart                        D. more smart

6. I am the boy ________ is wearing a white T-shirt.

A. whom B. which                       C. whose                       D. who7. It all depends ________ my parents. Anyway, we’ll keep in touch.

A. in B. at                               C. of                              D. on

8. He never eats fish, ________.

A. doesn’t he B. does he                     C. isn’t he                     D. did he

9. The telephone ________ by Alexander Bell.

A. invented B. invent                       C. was invented           D. is invented

10. If you work hard, you ________ in the final examination

A. will succeed B. succeed                    C. would succeed        D. had succeeded

11. The doctor suggested that his patients ________ smoking.

A. stopping                     B. to stop                      C. should stop              D. stops

12. I am ________ that people have spoiled this area.

A. disappointed B. disappointment       C. disappointing          D. disappoint

13. Hoa failed her math test. _______ , she has to do the test again.

A. However B. Because                    C. Moreover                D. ThereforeIII. COMMUNICATION (0.5 points / 0.25 each)

Choose the most correct option to complete each of the following exchanges.

  1. Peter:- “How are you today, Mary?” – Mary: -“________.”

A. Thanks B. No, thanks               C. Fine, thanks            D. Yes, thanks

15. – Nam – “That’s an excellent story, Lan” – Lan: – “________.”

A. Never mind B. It’s kind of you to say so

C. No, thanks D. Don’t say so

ERROR RECOGNITION (0.75 point / 0.25 each)

Choose the underlined word/ phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

  1. The children (A) laughed happy (B)while they were playing (C) with their toys. (D)

 

  1. My brother broke (A) the glass (B) because (C) his carelessness.(D)

 

  1. I would (A) give longer (B) school holiday (C) if I become (D)a president.0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x